CONTACT

Linkman Media s.r.o., Na šťáhlavce 1105/16 / 160 00 Praha 6 / Czech Republic 

Management 
Martin Kraut
E martin.kraut@barlife.cz

Event manager  
Gabriela Ponert
T +420  602 461 297‬
E gabriela.ponert@barlife.cz

Production
Martin Mára
T +420 773 635 102 
E martin.mara@barlife.cz

Media
Markéta Ježková
T +420 776 039 769‬
E marketa.jezkova@barlife.cz


FAKTURAČNÍ ÚDAJE

  • Linkman Media s.r.o., Na šťáhlavce 1105/16 / 160 00 Praha 6 / Česká republika 
  • IČ 27249492 DIČ CZ27249492
  • BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V CZK: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 475309036/5500
  • BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V EUR: Raiffeisenbank a.s., IBAN CZ11 5500 0000 0004 7530 9036, SWIFT (BIC) RZBCCZPP

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Linkman Media s.r.o., sídlem Na šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6,  Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, jakožto správce osobních údajů, tímto v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) informuje subjekty údajů (převážně své zaměstnance a zákazníky) o následujícím:

1. Linkman Media, s.r.o. (dále jen „Linkman Media“) je dle Nařízení GDPR označen za „správce“ osobních údajů, zaměstnanci, zákazníci a návštěvníci, jsou označeni jako „subjekty“ osobních údajů.

2. Linkman Media prohlašuje, že poskytuje v souladu s Článkem 24 Nařízení GDPR dostatečné záruky, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektů. Linkman Media zavedla vhodná technická a organizační opatření, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

3. Linkman Media zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníky a zaměstnanci, přičemž zpracováním se rozumí automatizované či manuální ukládání, uchování a archivace osobních údajů v elektronické či v listinné podobě bez dalšího zpracování, to vše za účelem poskytování služeb v oblasti pořádání společenských akcí (eventů). Linkman Media je oprávněna poskytovat osobní údaje i třetím subjektům, přičemž je povinno zaručit, že tyto třetí subjekty (například účetní firma, provozovatelé serverů, vývojáři počítačových aplikací apod.) zajistí ochranu osobních údajů subjektů údajů minimálně ve stejné míře, v jaké je poskytuje Linkman Media.

4. Linkman Media prohlašuje, že neposkytne osobní údaje subjektů údajů k marketingovým a podobným účelům. Linkman Media nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

5. Linkman Media zpracovává osobní údaje poskytnuté subjekty údajů v rámci výkonu své obchodní činnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dalších právních předpisů České republiky, kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce dle Článku 6 Nařízení GDPR.

6. Linkman Media v rámci výkonu své obchodní činnosti zpracovává tyto osobní údaje: * identifikační osobní údaje: jméno a příjmení subjektu údajů, datum narození, adresa bytu, bydliště;  * kontaktní údaje: zasílací adresa (liší-li se od bydliště), e-mail, telefon; * další údaje potřebné pro výkon obchodní činnosti, číslo bankovního účtu;

7. V případě, že je subjekt údajů v jakémkoli pracovním poměru nebo obdobném vztahu s Linkman Media(pobírá odměnu za výkon funkce, mzdu nebo provádí pro Linkman Media činnost na dohodu o provedení práce, případně na dohodu o pracovní činnosti), zpracovává Linkman Media navíc, k výše uvedeným údajům v bodě 6. tohoto dokumentu, také informaci o zdravotním pojištění, rodném čísle a výši příjmů subjektu údajů.

8. Linkman Media získává osobní údaje od subjektů údajů na základě jejich informace, případně některé údaje zadává subjekt údajů sám.

9. Linkman Media zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: * zákazníci, případně jimi určené kontaktní osoby, * zaměstnanci Linkman Media

10. Linkman Media uchovává osobní údaje subjektů údajů po dobu pěti let. V případě, že jsou osobní údaje subjektu údajů uchovávány na základě pracovního nebo obdobného poměru, uchovává Linkman Media tyto údaje po dobu deseti let. Údaje potřebné pro účely důchodového pojištění uchovává Linkman Media po dobu třiceti let.Výše uvedené lhůty počínají běžet vždy prvním dnem měsíce následujícím po skončení daného účetního období. Po uplynutí této lhůty správce veškeré dokumenty obsahující osobní údaje subjektů údajů uchovávané v listinné podobě skartuje, dokumenty uchovávané v elektronické podobě vymaže. V případě že není možná skartace nebo výmaz dokumentů, provede Linkman Media ve stejné lhůtě anonymizaci těchto dokumentů.

11. Linkman Media se zavazuje uchovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž přijde při jejich zpracování do styku. Linkman Media prohlašuje, že všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji se zavázali k mlčenlivosti a v případě, že osobní údaje bude zpracovávat určený zpracovatel, správce zaváže takového zpracovatele ke stejné mlčenlivosti.

12. Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, má právo požadovat od Linkman Media vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu či omezení takového zpracování.